Veřejné smluvní podmínky pro Salon Home Cosmetics

VSP 

Obchodní Podmínky Salon Home Cosmetics Se sídlem: Jilmová 2029 Hostivice 253 01 IČO:13951670 pro prodej služeb umístěných na internetové adrese www.homecosmetics.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Salonu Home Cosmetics se sídlem Jilmová 2029 Hostivice 25301,(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Internetové stránky jsou prodávajícím provozovány na webové stránce umístěné na internetové adrese www.homecosmetics.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

 

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytnutí služby. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními veřejných smluvních podmínek.

 

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a veřejné smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně veřejných smluvních podmínek).

 

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

2. Webové rozhraní portálu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů za navrácení služeb, jestliže tyto služby ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1. objednávané službě (objednávané služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 2. způsobu úhrady kupní ceny služeb. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko pro dokončení rezervace služeb. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Jilnmová 2029 Hostivice 253 01 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu, bezhotovostně platební kartou;

 

2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

6. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1. odstoupení od kupní smlouvy 1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od zakoupení služeb. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením služby prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy služba  nemůže být vrácena pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení služeb kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

 

4. Je-li společně se službami poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Práva z Vadného plnění

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných služeb. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reakci na reklamovanou službu.

 

3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke službě zaplacením celé kupní ceny za služby.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy homecosmetics.cz@gmail.com.

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

5. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

6. Doručování

 

1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

7. Závěrečná ustanovení

 

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jilmová 2029 Hostivice 253 01 , adresa elektronické pošty homecosmetics.cz@gmail.com, telefon +420775858934.

 

Verze VSP 1:0 

V Hostivicích  dne 18.12.2021

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“)

Mgr. Marta Saksová, MBA : (dále jen „poskytovatel“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení. 1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je Mgr. Marta Saksová, MBA, sídlem Jilmová 2029 Hostivice 253 01, IČO: 13951670. Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailuhomecosmetics.cz@gmail.com

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / V salónu jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech: (I) potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí služeb – pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování služeb komunikovat a informovat jej o změně termínu, novinkách ve službách a výrobcích používaných v našem zařízení apod., potřebujeme jméno, adresu, datum a místo narození telefonní číslo a e-mailovou adresu. (II) zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu zařízení – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje našich zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku zařízení ze smlouvy apod.; (III) zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud Salon Home Cosmetics zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu, poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoliv, jakoukoliv formou a bez jakékoliv sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí vzdělávacích služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb.

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Zákazníky, kteří navštívili Salon Home Cosmetics poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánky na následné služby) Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoliv může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo odstranění, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoliv případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení. Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Verze  1:0 

V Hostivicích  dne 18.12.2021

Logo Home Cosmetics.png